top of page

Some Research Carried on the Author’s Life and Works

Dr. Arif Yilmaz, (2020) The Storytelling of Kemal Bilbaşar, The Society in the Mirror of Reality (a book of 555 pages).

University of Uşak, Department of Modern Turkish Literature.

(Kemal Bilbaşar’in Öykücülüğü, Gerçekliğin Aynasindaki Toplum

 Kültür Bakanlığı Yayıncılık, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi , Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Yenİ Türk Edebİyati Anabilim Dali).

Dr. Mustafa Karabulut, (2019) The Sea as a Utopian Space Search (example of the Call of the Sea).

University of Adıyaman, Department of Turkish Language and Literature.

(Ütopik Bir Mekân Arayışı Olarak Deniz (Denizin Çağırışı Örneği.

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi).

Yücel  Yeter, (2019) Social Realism in Kemal Bilbaşar's Novels named Cemo, Memo and "Wedding of Agas is Always Different".

Master Thesis 136 pages University of Kirklareli, Department of Turkish Language and Literature.

(Kemal Bilbaşar'ın Cemo, Memo ve Başka Olur Ağaların Düğünü Adlı Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik ,

Yüksek Lisans Tezi, (136 sayfa) Kirklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı).

Selami Tekataş, (2018) Folkloric Elements in the Social Novels of Kemal Bilbaşar

Master Thesis (423 pages) Fırat University of Elazig, Department of Turkish Language and Literature, Department of Folk Literature.

(Kemal Bilbaşar’ın Toplumsal Romanlarında Folklorik Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, (423 sayfa) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Elazig).

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15687/525518.pdf?sequence=1

 

Hülya Soyşekerci, (2018) Mysterious Existence in the "Call of the Sea".

(Denizin Çağırışı’nda Gizemli Varoluş)

https://oggito.com/yazarlar/hulya-soysekerci/405

 

Menekşe Yavuz, (2018) Evaluation of the Role of Women in the Novel Cemo.

Mediterranean Women Studies and Gender Journal Number I (2) 203-214 Research Article.

(Cemo Romanında Kadınlık Rolünün Değerlendirilmesi Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi Sayı I (2) 203-214 Araştırma Makalesi).

http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/1b3c/6d64/5e38/5c17810003dab.pdf?

Sabahattin Kapucu, (2016) A Study on the Elements of Folk Literature and Folk Culture in the Stories of Kemal Bilbaşar.

Master Thesis, Yüzüncü Yıl University of Van, Institute of Social Sciences.

(Kemal Bilbaşar’ın Hikayelerindeki Halk Edebiyatı ve Halk Kültürü Unsurları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van).

 

Dr. Ali Algül, (2014) A Psychoanalytic Perspective on Kemal Bilbaşar's Novel the "Call of the Sea".

Hacettepe University, Journal of Turkich Studies.

(Kemal Bilbaşar’ın Denizin Çağırışı Romanına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi  Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi  öğretim üyesi).

http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/20sayi.pdf

 

Dr. Müberra Bağcı, (2010) The Role of Childhood Lives in the Alienation of Persons in "Call of the Sea"  an

d  the Author’s other works.

New Turkish Literature, no.2, (pages 83-101).

(Denizin Çağırışı, Aylak Adam ve Tutunamayanlar’da Başkişilerin Yabancılaşmasında Çocukluk Hayatlarının Rolü,  Yeni Türk Edebiyatı , no.2, (sayfa 83-101)).

 

Dr. Müberra Bağcı, (2008) A Study of Kemal Bilbaşar's Stories, Novels and Theaters.

Ph.D. Thesis, Ege University, Institute of Social Sciences, New Turkish Literature

 (Kemal Bilbaşar'ın hikâyeleri, romanları ve tiyatroları üzerine bir inceleme.

Doktora Tezi , Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı). 

https://docplayer.biz.tr/26230787-T-c-ege-undversdtesd-sosyal-bdldmler-enstdtusu-yeni-turk-edebiyati-anabilim-dali.html

 

Dr. Müberra Bağcı, (2007) Bribery in the Stories of Kemal Bilbaşar.

Journal of Turkish Language and Literature Studies (pages 197-210)

(Kemal Bilbaşar’ın Hikâyelerinde Rüşvet,) Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ( sayfa 197-210)).

 

Ülviye Dikici, (2005) A Study of Characters in Kemal Bilbaşar's Novels.

Master Thesis, (277 pages) Yüzüncü Yıl University of Van, Social Sciences Institute, Turkish Language and Literature Department, Folk Literature Department.

(Kemal Bilbaşar'in Romanlarinda Şahislar Kadrosu, Yüksek Lisans Tezi, ( 277 sayfa) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Van). 

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Kemal%20Bilba%C5%9Far%E2%80%99%C4%B1n%20romanlar%C4%B1nda%20%C5%9Fah%C4%B1slar%20kadro.pdf

 

Dr. Müberra Bağcı, (2004)  Kemal Bilbaşar, His Life and Works.

Journal of Turkish Language and Literature Studies (page 1-30).

(Kemal Bilbaşar, Hayatı ve Eserleri.Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (sayfa 1-30)).

 

Dr. Müberra Bağcı, (2002) A Research on the Life and Literary Works of Kemal Bilbaşar.

Master Thesis, (116 pages) Ege University of Izmir, Institute of Social Sciences.

(Kemal Bilbaşar’ın Hayatı ve Edebi Eserleri Üzerinde Bir Araştırma.Yüksek Lisans Tezi, (116 sayfa) Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir).

 

Note : An abstract in English is available for most of these studies by clicking on their links.

bottom of page